Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących formy i miejsca uczczenia pamięci żołnierzy Armii Krajowej - Dzielnica 1 Kraków

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących formy i miejsca uczczenia pamięci żołnierzy Armii Krajowej
(12.06.2019)

Prezydent Miasta Krakowa  zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących formy i miejsca uczczenia pamięci żołnierzy Armii Krajowej.

27 marca 2019 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr XII/189/19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uczczenia pamięci żołnierzy Armii Krajowej.

Czas trwania konsultacji: konsultacje rozpoczną się 1 czerwca i potrwają do połowy września 2019 r.

Cel konsultacji: ustalenie formy i miejsca uczczenia pamięci żołnierzy Armii Krajowej.

Komórka merytoryczna: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Uchwała stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Konsultacje społeczne będą odbywać się w 3 etapach:

ETAP I.

W okresie od 1 do 30 czerwca 2019 roku propozycje formy i miejsca uczczenia pamięci żołnierzy Armii Krajowej będzie można wyrazić za pomocą formularza konsultacyjnego, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Czytelnie wypełniony i podpisany formularz konsultacyjny w okresie trwania konsultacji można:

  • przesłać w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres dialoguj@um.krakow.pl;
  • wysłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Bracka 10, 31-005 Kraków;
  • dostarczyć osobiście lub wypełnić na miejscu w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia przy ul. Brackiej 10, 31-005 Kraków, w godzinach 8:00 – 15:00;
  • przekazać podczas dyżurów konsultacyjnych;
  • przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Dodatkowo odbędą się dwa dyżury ekspertów w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia przy ulicy Brackiej 10:

  • 17 czerwca, godz. 16.00-18.00
  • 25 czerwca, godz. 10.00-12.00

Podczas dyżurów będą udzielane informacje na temat możliwych form uczczenia pamięci żołnierzy Armii Krajowej oraz wyjaśnienia odnośnie procedury przyjmowania wniosków w sprawie wzniesienia pomnika na terenie/obszarze należącym do Gminy Miejskiej Kraków/Skarbu Państwa.

Wśród wskazanych form uczczenia pamięci żołnierzy Armii Krajowej będą brane pod uwagę:

  • formy tradycyjne upamiętnienia (np. pomnik, cokół, obelisk, tablica pamiątkowa itp.);
  • inne formy upamiętnienia – tzw. żywe pomniki (park, gaj z symbolicznym nasadzeniem roślin, ławka edukacyjna, głaz upamiętniający, itp) oraz mała architektura dedykowany Armii Krajowej w specjalnie  zaaranżowanej przestrzeni miejskiej;

Można również przyjąć dodatkową formę tzw. pomnika niedosłownego, niefiguratywnego otwartego na interpretację i wciągającego odbiorcę w interakcję. Mogą to być np. formy instalacji lub przestrzeni, które mają być fizycznie doświadczane przez odbiorcę (mieszkańcy uczą się poprzez multimedia dostępne w przestrzeni publicznej).

ETAP II.

W okresie od 1 lipca do końca sierpnia trwać będzie analiza zebranych opinii w oparciu o opinie właściwych komórek organizacyjnych Miasta i instytucji zewnętrznych dotyczące możliwości realizacji w miejscu i zaproponowanej formie upamiętnienia.

W przypadku propozycji formy i miejsca upamiętnienia/pomnika analiza zgłoszeń będzie, tam gdzie to konieczne, opierała się na opiniach między innymi: Wydziału Architektury i Urbanistyki, Miejskiego Konserwatora Zabytków, Wydziału Planowania Przestrzennego, Zarządu Dróg Miasta Krakowa, Głównego Architekta Miasta, Plastyka Miasta, Zarządu Zieleni Miejskiej.

W przypadku lokalizacji formy upamiętnienia/pomnika na terenie wpisanym do rejestru zabytków albo też znajdującym się w otoczeniu obiektu zabytkowego propozycje opiniowane będą przez Miejskiego Konserwatora Zabytków lub Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (wg właściwości).

ETAP III.

Do połowy września w Muzeum Armii Krajowej odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców, na którym zostanie przedstawione podsumowanie zebranych opinii i wypracowanie rekomendacji.