Statut - Dzielnica 1 Kraków

Statut

Statut Dzielnicy I

UCHWAŁA NR ХСIX/1495/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy I Stare Miasto w Krakowie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 i art. 35 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./1 Rada Miasta Krakowa po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, uchwala organizację i zakres działania Dzielnicy I Stare Miasto w Krakowie w następującym brzmieniu: brzmieniu (do pobrania)